Bölüm Seçmeli Lisans Derslerinin Tanımları

Bölüm Seçmeli Lisans Derslerinin Tanımları

IE 402 Tedarik Zinciri Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 5)
Tedarik zincirini anlamak ve stratejik uyum; Tedarik zinciri iticileri ve ölçütleri; Dağıtım ağlarının tasarımı; Tedarik zincirinde ağ tasarımı; Küresel tedarik zinciri ağlarının tasarımı; Tedarik zincirinde eşgüdüm; İleri Ekonomik Sipariş Miktarı analizi; Döngüsel stok; Güvenlik stoğu; Tedarik zincirinde ulaştırma; Tedarik zincirinde kaynak sağlama kararları; Bilgi teknolojileri ve sürdürülebilirlik.

IE 404 Çoklu Kriterli Karar Verme (3 0 3) (AKTS: 5)
Bu ders nicel karar analizini kapsamaktadır. Konular üç ana kısma ayrılmıştır: karar analizine genel giriş, çokkriterli karar analizi, ve çok amaçlı optimizasyon. İlk kısımda insanların karar verme biçimleri ve bazı karar tuzakları kapsanmaktadır. Düzenlenmiş rasyonel karar verme sürecinin erdemleri vurgulanmaktadır. İkinci kısımda karar verme esaslarının (değerler, amaçlar, seçenekler, ölçütler, ödünleşimler, belirsizlikler) düzenlenmesine, çoknitelikli yararlılık teorisine (MAUT), kesinlik halinde analitik hiyerarşi sürecine (AHP), ve belirsizlik halinde karar verme ağaçlarına giriş yapılmaktadır. Katma değerli risk yönetimi de tartışılmaktadır. Son olarak, üçüncü kısımda optimizasyon ve hedef programlama işlenmektedir.

IE 406 Proje Çizelgeleme ve Kontrol (3 0 3) (AKTS: 5)
Projeleri yönetme ve teslim etmede kullanılan planlama ve kontrol araçları derinlemesine açıklanacaktır. Bu derste ele alınan konular, proje çizelgeleme temelleri ve modelleri, kaynak kısıtlı proje çizelgelemesi: modeller ve çözüm algoritmaları, proje izleme ve kontrol araçları ve proje risk analizi araçları.

IE 411 Kurumsal Kaynak Planlaması (3 0 3) (AKTS: 5)
Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri; KKP modülleri ve tarihsel gelişimi; KKP sistem seçenekleri ve seçme yöntemleri; İş süreçlerinin yeniden mühendisliği; En iyi uygulamalar; KKP proje yönetimi; KKP sistem kurulum seçenekleri; KKP uygulaması ve bakımı; İleri teknoloji ve KKP güvenliği; KKP ve tedarik zincirleri; İş zekası sistemlei ve KKP; KKP'de eğilimler.

IE 412 Uygulamalı Zaman Serileri Analizi (3 0 3) (AKTS: 5)
Giriş; zaman serisi, zaman serisi bileşkeleri, otokorelasyon, güçlü ve zayıf durağanlık, otoregresif (AR) modeller, kayan ortalama (MA) modelleri, otoregresif kayan ortalama (ARMA) modelleri, model teşhis ve tahmin, durağan olmama hali ve birim kök testleri, otoregresif bütünleşik kayan ortalama (ARIMA) modelleri, mevsimsel otoregresif kayan ortalama (SARMA) modelleri, mevsimsel otoregresif bütünleşik kayan ortalama (SARIMA) modelleri, model teşhis, mevsimsel modeller için tahmin, mevsimsel birim kökler için testler.

IE 424 Ayrık Yer Seçimi Modelleri ve Uygulamaları (3 0 3) (AKTS: 5)
Giriş ve yer seçimi problemlerinin sınıflandırılması; ayrık yer seçimi problemlerine genel bakış ve yer seçimi modellerinin unsurları; tek-kademeli tek-ürünlü yer seçimi modelleri; iki-kademeli çok-ürünlü yer seçimi modelleri; kamu sektörü yer seçimi modelleri (merkez, medyan and kaplama problemleri); merkez yer seçimi problemleri; temel yer seçimi-rotalama problemleri; yer seçimi problemleri için modelleme ve çözüm metodolojileri.

IE 428 Kalite Yönetim Sistemleri (3 0 3) (AKTS: 5)
Kalitenin tarihçe ve felsefesi; Toplam kalite yönetimi; Kalite mühendisliği teknikleri; Stratejik yönetim; Müşteri memnuniyeti, tutma ve sadakati; Çalışan yetkilendirilmesi, liderlik ve değişim; Takım çalışması ve etkin iletişim; Standartlaşma, sertifikasyon, kalite ödülleri ve ilgili kurumlar; ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi; Kalite iyileştirmesi için grafiksel araçlar; Tam zamanında üretim, altı sigma ve yalın ile sürekli iyileştirme yöntemleri; Hizmet sektöründe kalite yönetimi; Toplam kalite yönetiminin uygulanması; Diğer kalite yönetim sistemleri.

IE 435 Karar Analizi (3 0 3) (AKTS: 5)
Giriş, karar problemlerinin unsurları; kararların yapılandırılması; olasılık ve karar; karmaşık ortamda karar verme; belirsizlik ve seçim yapma; kazançlar ve kayıplar; karar modelinin oluşturulması; belirsizlik altında karar verme için olasılıklı ve olasılıklı olmayan kriterler; fayda ve fayda fonksiyonlarının değerlendirlmesi; karar ağacı analizi; değerlendirme yolu ile anlama; bilginin değeri; son kararlar; tam bilgi ve ek bilginin değeri; son karar öncesi analiz; karar problemlerini çözmede simülasyon kullanımı; uzlaşma sağlanması; karar analizi sürecinin uygulanması.

IE 454 Birleşi Çözümlemesine Bir Giriş (3 0 3) (AKTS: 5)
Bu dersin amacı birleşi modellerinin anlaşılması ve formülasyonu yeteneklerinin geliştirilmesidir. Gerçek hayat durumları çalışılmaktadır. Modellerin çözüm ve analizleri için yazılım paketleri kullanılmaktadır.

IE 456 Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları (3 0 3) (AKTS: 5)
Bu ders karmaşık sistemlerin deterministik matematiksel modellerinin anlaşılma ve formüle edilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ulaşım, dağıtım, konum, üretim ve ekonomik planlama problemleri incelenmektedir. Gerçek hayat olayları çalışılmaktadır. Modellerin çözümü ve analizi için yazılım paketleri kullanılmaktadır.

IE 458 Savunma Sistemlerinde Matematiksel Modeller (3 0 3) (AKTS: 5)
Askeri yöneylem araştırmasının gözden geçirilmesi; savunma analizinde matematiksel modeller; deterministik muharebe simülasyon modelleri (homojen ve heterojen modeller); stokastik (Lanchester, ayrık-zamanlı) muharebe simülasyon modelleri (homojen ve heterojen modeller); silah etki endeksi/yıpratma modelleri; silah sistemi ve mühimmat planlama modelleri; melez kara muharebe modelleri; deniz muharebe modelleri ve simülasyonu; hava savunma modelleri.

IE 463 Endüstriyel Ağlarda Değer Oluşturma ve İnovasyon (3 0 3) (AKTS: 5)
Değer kavramı; inovasyon kavramı; kurumlar arası ilişkiler ve işbirliği; ilişkilerde değer oluşturma ve inovasyon; değer zinciri; ağların örgütlenmesi ve yapısı; arz-talep zincirleri; üretim ağları; stratejik ittifaklar; inovasyon sistemleri ve ağları; firmaların kümeleri.

IE 469 Mühendislik Etiği (3 0 3) (AKTS: 5)
Bu dersin amacı tipik etik problemlerin formülasyon ve çözümlenmesini basit örnek analizleri ve vaka çalışmaları aracılığıyla öğretmektir. Etik problem çözümü için çeşitli yöntem ve yaklaşımlar açıklanmakta ve kıyaslanmaktadır. Farklı mühendislik dalları için Etik Kodlar incelenmektedir. Mühendislik etiğinin temel kavramlarının yanında görülen konular: çıkar çatışması, menfaat değiş tokuşu, risk, güvenlik, tazminat, mühendislerin işverene ve topluma yükümlülükleri, fikirsel mülkiyet hakkı, çevresel etki, ve çelişen kültürel değerler.

IE 471 Envanter Planlama ve Kontrol (3 0 3) (AKTS: 5)
Bu dersin amacı envanter planlama ve kontrol modellerini anlamak, kurgulamak ve oluşturmak için gerekli yeteneklerin geliştirilmesidir. Sürekli gözden geçirme ve dönemsel gözden geçirme envanter politikaları hem determenistik hem de rassal durumlar için işlenmektedir. Matematiksel model analizleri yapılmaktadır. Öğrencilerden bir proje kapsamında örnek bir envanter problemine literatür taramasını takiben bir çözüm getirmeleri beklenmektedir.

IE 473 Malzeme Taşıma Sistemleri (3 0 3) (AKTS: 5)
Malzeme taşıma sistemlerinin planlama ve tasarımına giriş; Malzeme taşıma terminolojisi, prensipleri, tasarım prosedürleri, malzeme taşıma gereksinim analizleri, ilişkiler ile yerleşim planlaması, birim yük, malzeme taşıma ekipman seçimi, malzeme taşıma sistemleri analizleri ( AGV, konveyör, tek raylı taşıyıcı, vinç,...), taşıma sistemlerinin mühendislik analizi (geleneksel ile otomatik depolama), depolama, depolama yerseçimi stratejileri, depolama sistem performansı, ekipman ve alan kullanımı.

IE 474 Çizelgeleme ve Sıralama (3 0 3) (AKTS: 5)
Bu ders, imalat ve hizmet sistemlerinin makine (kaynak) çizelgelemesi problemlerinin çözümü için gereken ilkeleri, teknikleri ve algoritmaları tanıtır. Bu derste ele alınan konular, çizelgeleme ve sıralama problemlerinin terminolojisi, karakteristikleri ve sınıflandırmasına genel bakış, hesaplama karmaşıklığı kuramına genel bakış, tek makineli, paralel makineli, akış tipli, farklı rotalı ve serbest dolaşımlı atölyelerde çeşitli kriterli çizelgeleme problemleri, iş dağıtım kuralları, dal-sınır, dinamik programlama, yerel arama ve metasezgisel yaklaşımlardır.

IE 481 Optimizasyon Teknikleri (3 0 3) (AKTS: 5)
Doğrusal programlama ve tekyönlü algoritma tekrarı; tekyönlü algoritmanın özel halleri; doğrusal olmayan optimizasyon temelleri; maksima, minima, ve eyer noktası; kısıtsız doğrusal olmayan programlama problemleri için algoritmalar; kısıtlı doğrusal olmayan programlama problemleri için yöntemler; Lagrange çarpanları ve Lagrange fonksiyonu; Kuhn-Tucker şartları; çeşitli doğrusal olmayan programlama algoritmaları.

İLETİŞİM
Adres: