Servis Derslerinin Tanımları

Servis Derslerinin Tanımları

Servis dersleri, bölümümüzün diğer bazı bölümlerin öğrencileri için açtığı derslerdir.

IE 230 Olasılık ve İstatistiğe Giriş (2 2 3) (AKTS: 5)
İstatistiğin temellerini oluşturan olasılık ve rassal değişkenlerle ilgili temel kavramlar. Ayrık ve sürekli rassal değişkenler ve bunların dağılımları, rassal değişkenlerin beklenen değeri. Rassal örneklem, istatistikler ve bunların dağılımları, tahmin etme, hipotez testi, iki anakütle çıkarımları, varyans analizi, regresyon analizi.

IE 345 Mühendislik Ekonomisi (3 0 3) (AKTS: 4)
Bu ders mühendislik uygulamalarında ve özellikle de proje değerlendirme prosedürlerinde ekonomi prensiplerinin önemini vurgulamaktadır. Paranın zaman değeri, enflasyon, amortisman ve gelir vergisi gibi mühendislik kararlarında yer alan ekonomik değerlendirmenin temelleri ve ilgili teknikler anlatılacaktır.

IE 417 İş Sağlığı ve Güvenliği (3 0 3) (AKTS: 4)
Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel konuları inşaat mühendisliği aktivitelerine ağırlık vererek öğretme amacı ile tasarlanmıştır. Ders kapsamında şu konular yer almaktadır: inşaat alanlarında oluşan kaza ve yaralanmalar hakkında istatistiksel analizler, inşaat alanlarında oluşan kaza ve yaralanmaların ekonomik yönleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurumlar ve operasyonel yapı, inşaat ile ilgili işlerde yaralanma tipleri ve mesleki tehlikeler, inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliğinin mühendislik ve yönetimsel yönleri, ve Türkiye'deki kanuni yönler ve standartlar.

IE 446 Proje Mühendisliği Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 4)
Stratejik hedeflere ulaşmada başlıca araç haline geldikçe organizasyondaki projelerin rolü giderek önem kazanmaktadır. Bu modül proje yönetimine bütünleyici bir görünüm sağlamaktadır. Bu derste proje seçimi, proje organizasyonu, bütçe ve maliyet tahmini, ilerleme ve performans ölçümü ve değerlendirmesi, proje denetlemesi. Ayrıca CPM ve PERT gibi proje planlama ve kontrol teknikleri kapsanmaktadır. Proje yönetimi konularından sonra, etkinlik sürelerinin kesinlik ve belirsizlik durumlarıyla değerlendirildiği CPM ve PERT modellerinin genel olarak ele alınması gibi proje planlama ve kontrol sorunları; proje indirgenmesi ve PERT/maliyet analizleri; GANTT tabloları, kaynak dengeleme kararları; projelerin kontrol, revizyon ve gerçeklenmesi, bilgisayar uygulamaları anlatılmaktadır.

İLETİŞİM
Adres: