×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Elemanları

Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı

C. Öcal Fidanboy fotoğraf
C. Öcal Fidanboy, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Akademik Dereceler
Doktora, Başkent Üniversitesi, Yönetim Organizasyon, 2016
Y. Lisans, Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2009
Y. Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1998
Lisans, Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1995

Ofis:
Telefon:
Eposta: ocalfidanboy [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge

Akademik İlgi Alanları
Stratejik yönetim, yönetim organizasyon, yazılım kalite ve süreç yönetimi, organizasyonel davranış, yazılım proje yönetimi, Ar-Ge yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yazılım kalite güvencesi, yazılım konfigürasyon yönetimi, yazılım süreç iyileştirme.

Akademik Dergilerde Yayınlar
 • FİDANBOY, C. Ö., Alan, H. and Yeloğlu, H. O. (2013). The impact of organizational change on formalization perception: an application of IT sector. International Journal of Business and Management Studies, Vol 5, No 1, ISSN: 1309-8047 (pp. 113-119).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Alan, H. Sinizm, tükenmişlik ve kişilik ilişkisi: bilişim sektörü çalışanları kapsamında bir inceleme (2013). Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, Year: 2013/1, Special Volume on Office Management (pp.165-176).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Alan, H. (2013). Kaynak bağımlılığı ve stratejik işbirliği ilişkisi: Kaynak özelliklerinin işbirliği oluşumuna etkileri. KHO Savunma Bilimleri Dergisi, The Journal of Defense Sciences, Cilt/Volume 12, Sayı 1, ISSN: 1303-6831(pp.123-145).
 • FİDANBOY, C. Ö., Alan, H. ve Yeloğlu, H. O. (2012). Performans değerlendirmelerine paradigmatik bir bakış: yönetici ve çalışan ilişkileri açısından epistemolojik bir inceleme. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Üniversitesi. Vol:1, No:1, ISSN: 2146-9237, (pp. 75-91).
 • FİDANBOY, C.Ö. ve Tolun, M.R. (2010). Yazılım süreç iyileştirmede CASE aracı kullanımının CMMI süreç yönetimi kategorisi açısından değerlendirilmesi. Çankaya University Journal of Science & Engineering. ISSN 1309 - 6788, Volume 7 (2010), No:2, (pp.41-54).
 • Tuncel A., Tuncel M., Çiçek H. ve FİDANBOY, C.Ö.(2002) Hydroxyethylmethacrylate carrying uniform porous particles: Preparation and electron microscopy, Polymer International, 51 (1): (pp.75-84).

Kitap/Kitap Bölümü
 • FİDANBOY, C. Ö. (2017), Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri. Fidanboy Yayıncılık, Ankara, Türkiye, 1. Basım (ISBN:978-605-67196-0-8).

Konferans Makaleleri
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Yeloğlu, H.O. (2017). Bilişim sektöründe temel yetenek tabanlı stratejiler. CMMI modeli çerçevesinde bir değerlendirme. 34. Ulusal Bilişim Kurultayı, Bildiriler Kitabı, 20-21 Aralık, 2017, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, Türkiye (pp.106-110).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Serpoush, M., (2016). İş yaşamında yalnızlığın organizasyonel yaratıcılığa etkisi: Ar-Ge çalışanları kapsamında bir araştırma. 4.Örgütsel Davranış Kongresi, Bildiriler Kitabı, 4-5 Kasım, 2016, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye (pp. 389-394).
 • FİDANBOY, C. Ö., Yeloğlu, H.O. ve Serpoush, M. (2015). Örgütsel sessizlik ve örgütsel ses: çalışanların örgütsel destek algısı açısından bir inceleme. 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 6-7 Kasım 2015, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye (pp. 500-503).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Serpoush, M. (2015). A system dynamics model for the number of international inbound tourists in Turkey. 1. Eurasia International Turism Congress: Current Issuses, Trends and Indicators, Proceedings Book, 28 - 30 Mayıs 2015, Konya University, Konya, Turkey (pp. 8-11).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Serpoush, M. (2015). Kültürlerarası iletişim yeteneğinin sanal takım performansına etkisi. 14. İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 7-9 Mayıs, 2015, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye (pp. 840-846).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Serpoush, M. (2014). Örgütsel sessizlik davranışının örgütsel öğrenmeye etkisi: algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü. Örgütsel Davranış Kongresi, Bildiriler Kitabı, 7-9 Kasım, 2014, Melihşah Üniversitesi, Kayseri, Türkiye (pp.753-759).
 • Serpoush, M. ve FİDANBOY, C. Ö. (2014). An AHP framework for hotel selection based on maslow's needs hierarcy. 9. International Conference "New Perspectives in Tourism and Hospitality Management", Proceedings Book, 25-27 Sept, 2014, Burhaniye, Balıkesir, Türkiye (pp. 169-175).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Alan, H. (2013). Beş faktör kişilik özellikleri ile görüşmede sahtecilik davranışı ilişkisinde öz-liderlik stratejilerinin aracılık etkisi. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Mayıs 2013, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye (pp. 276-281).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Alan, H.,(2013). Koşul bağımlılık bakış açısıyla örgüt yapısı ve inovasyon stratejisi ilişkisi: elektronik sektöründe bir inceleme. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Mayıs 2013, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye (pp.157-163).
 • FİDANBOY, C. Ö., Alan, H. ve Yeloğlu, H. O. (2013). Örgütsel değişimin koşul bağımlılık faktörleri algısına etkisi: bilişim sektörü örneği. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Marmaris, Türkiye (pp.195-199).
 • FİDANBOY, C. Ö., Alan, H ve Yeloğlu ,H. O. (2013). The impact of perceived team performance on formalization and mediating role of social networks: an empirical study on software development teams. 2nd World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2013), April 25, 2013, Antalya, Turkey.
 • FİDANBOY, C. Ö., Alan, H. and Yeloğlu, H. O. (2013). The impact of organizational change on formalization perception: an application of IT sector, International Conference on Business and Management (ICBM-2013), The Social Sciences Research Society::SOSRES, 26-27 April 2013, Kuşadası, Aydın, Turkey (pp. 113-119).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Alan, H. (2013). Strateji ve yapı ilişkisinde CMMI süreç modelinin aracı etkisi: bilişim sektöründe bir inceleme. 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 25-26 Nisan 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye (pp.239-244)
 • Alan H. ve FİDANBOY C. Ö. (2012). Sinizm, tükenmişlik ve kişilik ilişkisi: bilişim sektörü çalışanları kapsamında bir inceleme. 11. Ulusal BüroKon Kongresi, 4-6 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye (pp.165-176).
 • Alan, H. ve FİDANBOY, C.Ö. (2012). Öz yeterlik algısı ve kişilik özelliklerinin öz liderlik stratejilerine etkileri: bilişim sektörü yöneticileri kapsamında bir inceleme. 1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Bildiriler Kitabı, 6-8 Eylül 2012, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye.
 • FİDANBOY, C.Ö., Şahin, S. ve Yeloğlu, H. O. (2012). Yazılım geliştirme sektöründe takım güçlendirmenin takım bağlılığıyla ilişkisi. 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye (pp. 97-102).
 • FİDANBOY, C.Ö. ve Tolun, M.R. (2011). Yazılım süreç iyileştirmenin sosyal ve kültürel boyutları üzerine CMMI modeli kapsamında bir inceleme. 4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye (pp. 553-560).
 • FİDANBOY, C.Ö. ve Tolun, M.R. (2010). CMMI süreç ve ürün kalite güvencesi süreç alanının ISO 9001:2008 ve ISO/IEC (IEEE) 12207:2008 standartları açısından değerlendirilmesi. 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye (pp.123-127).
 • FİDANBOY, C.Ö., Yücel, M. ve Tolun, M.R. (2010). Web tabanlı CMMI süreç yönetimi uygulamalarının süreç ve yazılım geliştirme performansına pozitif etkileri. Akademik Bilişim Konferansı, Bildiriler Kitabı, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • FİDANBOY, C.Ö. ve Tolun, M.R. (2009). CMMI temelinde yapılan yazılım kalite denetimlerinde yapay zeka yöntemlerinin kullanılması. Ulusal Bilişim Kurultayı – Bilişim 2009, Bildiriler Kitabı, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, Türkiye (pp.101-104).
 • FİDANBOY, C.Ö. ve Tolun, M.R. (2009). CMMI temelinde yapılan süreç iyileştirme çalışmalarına bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçlarının katkısı. 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye. (pp.324-330).

Konferans Özetleri
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Serpoush, M. (2017). Atıf karmaşıklığı ve örgütsel yaratıcılık algısı: bilişim sektöründe bir inceleme". Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Bilimler (ICPESS) Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı,10-12 Kasım 2017, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye (s. 321).
 • FİDANBOY, C. Ö. ve Serpoush, M. (2017). İç girişimcilik davranışlarında öz-liderlik stratejilerin rolü: sürdürülebilir rekabetçi avantaj açısından bir inceleme. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Bilimler (ICPESS) Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-12 Kasım, 2017, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye (s.322).
 • Yeloğlu, H. O., FİDANBOY, C. Ö., Serpoush, M. and Özturk, A.(2016). The effects of organizational silence on organizational learning: the mediating effect of perceived organizational support". Europan Academy of Management (EURAM), (1-4 Jun, 2016), Paris, France.
 • FİDANBOY, C.Ö., Tolun, M.R. (2011). Bilişim sektöründe katılımcı kültürün sağlanması üzerine CMMI ve P-CMM kapsamında bir inceleme. YAEM 2011, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye (s.55).

Diğer Aktiviteler
Profesyonel
 • Yazılım kalite ve süreç yönetimi, yazılım yönetimi model ve standartları (CMMI, SPICE, ISO/IEC 12207, AQAP, IEEE Std. v.b.), stratejik Ar-Ge yönetimi ve benzeri konularda danışmanlık faaliyeti gösteren Fidanboy Danışmanlık Ltd.'nin kurucusu ve genel müdürü.