×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Ders Tanımları

IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Simpleks algoritmasının matematiksel gelişimi. Çeşitli problemlerin doğrusal programlama problemleri şeklinde formulasyonu. Eşterslik kuramı ve ekonomik yorumları. Gözden geçirilmiş simpleks, eşters simpleks ve tekli (primal)-ikili simpleks doğrusal programlama problemlerinin özel halleri ve çözümler. Duyarlılık ve optimal sonrası analizler. Parametrik programlama.

IE 502 Stokastik Süreçler (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Olasılık kuramına giriş. Rassal değişkenler. Beklentiler. Koşullu olasılık. Ayrık zamanlı Markov zinciri. Üssel dağılım ve Poisson dağılımı. Kesintisiz süreli Markov zinciri. Yenileme kuramı.

IE 505 Üretim Planlama ve Çizelgeleme (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Üretim aktivitelerinin analizi. Bütünleşik üretim planlaması. Üretim parti büyüklüklerinin belirlenmesi. Malzeme ihtiyaç planlaması. Stok kesimi. Hat dengelemesi.

IE 507 Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Fonksiyonlar ve diziler için dışbükeylik kavramı. Kuhn-Tucker koşulları ve Lagrangian duali. Karesel programlama. Kısıtsız optimizasyon için dik azalan, Newton tipi, Newton benzeri ve eğim yöntemleri. Kısıtlı optimizasyon için ceza ve engel yöntemleri.

IE 508 Çizge Kuramı ve Uygulamaları (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Çizge kuramının temelleri. Yönlü ve yönsüz çizgeler. Alt çizgeler. En kısa yol ve kapsar ağaç algoritmaları. En yüksek akış ve en düşük maliyetli akış problemlerinin çözüm teknikleri. Çoklu ürün ağları ve grafik gösterimleri. Ağ simpleks algoritması. Çizelgeleme ve sıralama uygulamaları.

IE 509 Kuyruk Teorisi (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Kuyruk sistemlerine giriş ve temel özellikleri. Doğum ve ölüm süreçlerinin analizi. Tekli ve çoklu hizmet vericili kuyruk sistemleri. Toplu hizmet vericili kuyruk sistemleri. Chapman-Kolmogorov denklemi ve uygulamaları. Markov zincirleri. İmalat ve hizmet sistemlerindeki uygulamaları.

IE 510 Kalite Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Kalitenin tarihçe ve felsefesi. Toplam kalite yönetimi. Kalite mühendisliği teknikleri. Stratejik yönetim. Müşteri memnuniyeti, tutma ve sadakati. Çalışan yetkilendirilmesi, liderlik ve değişim. Takım çalışması ve etkin iletişim. Standartlaşma, sertifikasyon ve kalite ödülleri. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi. Kalite iyileştirmesi için grafiksel araçlar. Tam zamanında üretim, altı sigma ve yalın ile sürekli iyileştirme yöntemleri. Hizmet sektöründe kalite yönetimi. Toplam kalite yönetiminin uygulanması. Diğer kalite yönetim sistemleri.

IE 511 Kesikli Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Dinamik programlama. Tam sayılı programlama. Karışık tam sayılı programlama. 0-1 programlama. Sırt çantası problemleri. Kesen düzlemler ve çok yüzlü yaklaşım. Dal-sınır yöntemleri. Lagranj gevşemesi. Sezgisel yöntemler. Doğrusal olmayan tam sayılı programlama. Farklı alanlardaki uygulamalar.

IE 512 Karar Analizi (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Karar analizinin esasları. Fayda ölçüleri ve risk tercihi. Risk değerlendirmesi. Karar ağaçlarının risk ve zaman tercihleriyle kullanımı. Örneklenmiş ve tam bilginin değeri. Belirsizlik altında Bayesci karar verme yöntemi.

IE 513 Envanter Teorisi (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Envanter sistemleri. Envanter maliyetleri. Ekonomik sipariş miktarı modelleri. Sabit veya değişken yeniden sipariş aralığı ve temin süreli belirlenimci ve stokastik modeller. Çok kademeli modeller. Bazı envanter modelleri için sezgisel çözümler.

IE 514 İmalat Sistemlerinde Çizelgeleme (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Çizelgeleme problemlerinin sınıflandırılması ve hesaplama karmaşıklığı kuramının gözden geçirilmesi. Belirlenimci çizelgeleme ve sıralama problemleri: tek aşamalı, paralel makineli ve çok aşamalı (serbest dolaşımlı, akış tipi, atölye tipi, karma) imalat ortamları. İş yükleme ve dağıtımı. Kesin çözüm veren yöntemler: doğrusal ve tam sayılı programlama, dal-sınır yöntemi, dinamik programlama. Yaklaşık çözüm veren yöntemler: meta-sezgisel yöntemler (benzetimli tavlama, tabu arama, genetik algoritma), yapısal algoritmalar. Gerçek yaşam problemleri üzerine uygulamalar.

IE 519 İnsani Yardım Lojistiği (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Bu ders insani yardım lojistiğinin temel kavramlarını ve yöneylem araştırması/yönetim bilimleri araçlarının insani yardım lojistiğinin operasyonel safhalarına uygulanmasını içerir. İnsani yardım lojistiğine giriş. İnsani yardım lojistiğinin operasyonel safhaları. İnsani yardım lojistiğinin karakteristikleri. İhtiyaç değerlendirilmesi safhası. Satınalma. Tesis ve depo yeri seçimi. Ulaştırma ve dağıtım. Teknoloji ve bilgi yönetimi. Farklı paydaşların eşgüdümü. Toparlanma safhası ve sürdürülme safhası. Performans yönetimi.

IE 527 Benzetim Modelleme ve Analizi (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Benzetim metodolojisi. Benzetim araçlarına genel bir bakış. Model formülasyonu. Girdi olasılık dağılımlarının seçimi. parametre belirleme ve seçilen dağılımın uygunluğu. Rassal değişkenlerin üretilmesi ve test edilmesi. Model geçerleme. Benzetim sonuçlarının istatistik analizi. Sapma azaltma teknikleri. Deney tasarımı ve analizi. Performans tahmini ve değişik politikaların karşılaştırılması. Benzetim modellemesinin imalat, malzeme taşıma, lojistik ve servis sistemleri üzerine yapılmış uygulamaları.

IE 551 Çok Kriterli Karar Verme (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Çok kriterli karar verme kavramına genel bakış ve ilgili tanımlar. Karar uzayı; amaç uzayı; dışbükey kümeler, dışbükey fonksiyonlar ve dışbükeylik testleri. Çok kriterli karar vermeyle ilgili örnekler. Bilginin değeri, yarar (fayda) kuramı. Genel çok kriterli karar verme problemlerinin modellenmesi, çok kriterli karar verme yöntemlerinin sınıflandırması, sürekli ve kesikli alternatiflerle karar verme. Hedef programlama algoritmaları, global yöntem kriterleri ve karmaşık programlama, çok parametreli parçalama, çok kriterli simpleks yöntemi. Çok kriterli karar verme için karşılıklı iletişim yaklaşımları.

IE 552 Sezgisel Eniyileme Yöntemleri (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Bu ders, karmaşık optimizasyon problemlerinin çözümü için sezgisel arama yöntemlerinin, özellikle genetik algoritma, benzetim tavlama ve tabu arama yöntemlerini içeren çeşitli yerel arama stratejilerinin detaylı olarak incelenmesini, uygulamalarını ve geliştirilmesini kapsar.

IE 555 Lojistik Mühendisliği (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Lojistiğe giriş. Tesis yeri seçimi kararları. Kapsama problemleri. Merkez ve medyan problemleri. Sabit maliyetli tesis yeri seçimi problemleri. Ulaştırma kararları. Araç rotalama problemleri. Stok politikası kararları. Depolama ve elleçleme sistemleri. Bütünleşik modeller. Çağdaş konular (karbon ayak izi, sürdürülebilirlik, bilgi sistemleri, vb).

IE 560 Tedarik Zinciri Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Bu ders, satın alma, operasyonlar ve lojistik öğelerini birleştiren sayısal modellerin vurgulandığı tedarik zinciri yönetiminin ana unsurlarını içermektedir. Tedarik zincirinin tanımı; tedarik zinciri ağlarının tasarımıyla ilgili planlama modelleri; tahmin, toplaşık planlama, satış ve operasyonel planlama ve koordinasyon modellerini içeren arz ve talep planlaması; sıklıkla kullanılan envanter modelleri ve bunların yönetimi; ulaşım ağlarının tasarımı ve planlaması; tadarikçi kararları, fiyatlandırma ve gelir yönetimi, bilgi teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi çapraz fonksiyonlu etmenlerin yönetimi.

IE 574 İleri Düzey Proje Çizelgeleme (3 0 3) (AKTS: 7.5)
Proje çizelgeleme problemlerinin temel kavramları ve sınıflandırması. Kaynak kısıtı olmaksızın proje çizelgeleme. Kritik Yol Yöntemi. Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Yöntemi. Başlangıç zamanına bağımlı maliyetlerle proje çizelgelemesi. İş kesimli ve genel kaynak kısıtlı proje çizelgeleme. Kaynak dengeleme ve elverişlilik maliyeti problemi. Ağırlıklandırılmış erken bitirme ve geç bitirme maliyetleri. Yenilenemez kaynak kısıtları. Projenin net bugünkü değerini ençoklayan proje çizelgelemesi. İskonto yapılmış nakit akışları. Çoklu faaliyet yürütme usulleri. Çoklu proje çizelgelemesi. Proje izleme ve kontrol.

IE 590 Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz) (AKTS: 7.5)
Bu ders, tezli opsiyondaki öğrenciler için zorunlu bir derstir. Her öğrenci, akademik danışmanı gözetiminde yürüttüğü Endüstri Mühendisliği araştırma projesine ilişkin bir seminer verir.

IE 592 Yüksek Lisans Projesi (Kredisiz) (AKTS: 15)
Bu ders, tezsiz opsiyondaki öğrenciler için zorunlu bir derstir. Her öğrenci, akademik danışmanı gözetiminde, Endüstri Mühendisliği ile ilgili bir konuda proje çalışması yapar ve yazılı rapor sunar.

IE 599 Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz) (AKTS: 60)
Bu ders, tezli opsiyondaki öğrenciler için zorunludur. Öğrencilerin endüstri mühendisliği alanındaki bir konuda akademik danışmanları gözetiminde bağımsız bir araştırma yapmaları gerekmektedir. Tez çalışmasının tamamlanması sonrasında öğrenciler, tez raporu hazırlar ve tez çalışmalarını bir jüri önünde savunurlar.