×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Lisans

Lisans Programı Amaç ve Çıktıları

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız

Bölümümüz lisans programı mezunları aldıkları eğitim sonrasında:

 • Üretim ve hizmet sektörlerinde yer alan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda kısa sürede iş bulabilir,
 • Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü çalışmalar yapabilir,
 • Takım çalışması içeren projelerde endüstri mühendisliği faaliyet alanlarında görev alabilir.

Lisans Programı Çıktılarımız

 1. Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik ve sosyal bilimler konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 2. İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman, teknoloji ve enerji gibi bileşenleri içeren karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu problemleri modelleme ve çözme konusunda uygun analiz araçlarını, yöneylem araştırması metotlarını ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman, teknoloji ve enerji gibi bileşenleri içeren karmaşık bir sistemi ve/veya alt-sistemi veya süreci analiz etme becerisi ve bunu gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, arzu edilen iyileştirmeleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern sistem tasarımı yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; güncel donanım bilgileri ve özellikle Endüstri Mühendisliği ile ilgili yazılım olanakları ile bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya Endüstri Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; teknik resim, akış diyagramı gibi görsel araçları kullanma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme (bilgiye erişebilme amacıyla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi), bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kişisel gelişimi sürdürebilme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Yeterliliklerimiz (PY) Karşılaştırma Tablosu

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) - Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) - 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) Program Yeterlilikleri
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. PY1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. PY1, PY2, PY3
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. PY1, PY2, PY3, PY4, PY5, PY8
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. PY1, PY2, PY3, PY4, PY5, PY8
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. PY4, PY8
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. PY5
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. PY6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. PY8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. PY7, PY8
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. PY4, PY8
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. PY7
Teknik resim kullanarak iletişim kurar. PY7
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. PY8, PY9, PY10, PY11
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. PY9
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. PY10, PY11