×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Lisans

Zorunlu Lisans Derslerinin Tanımları

IE 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş (2 0 2) (AKTS: 3)
Bu ders endüstri mühendisliği kavramlarına mühendislik mesleği ve endüstri mühendisliği müfredatıyla bağlantılı olarak genel ve bütünleşik bir bakış getirmek üzere tasarlanmıştır.

IE 117 Endüstri Mühendisliğinde Sayısal Programlama Araçları (2 2 3) (AKTS: 5)
C# ve MATLAB bilgisayar programlama dillerinin temel kavramlarını endüstri mühendisliği kavramları ile ilişkilendirerek içeren bir dönemlik bir derstir. Adım adım arıtım yöntemi kullanarak algoritma geliştirmek. Yapılandırılmış programlama ile ilgili temel kavramlar. Veri tipleri ve değişken tanımları. Temel kontrol yapıları. Koşul ve döngü komutları. Fonksiyon kavramı. Diziler ve list. Dosya girdi/çıktı yapısı.

IE 200 Yaz Stajı I (0 0 0) (AKTS: 5)
Bu ders ile öğrencilerin en az dört hafta (20 işgünü) bir staj süresini bir imalat kuruluşunda geçirmeleri gerekmektedir. Stajları süresince öğrenciler bir imalat sistemini derinlemesine gözlemleme fırsatı bulacaklardır. Öğrenciler bir takım analizler de yapacak ve imalat sürecinin değişik yönlerini değerlendirebileceklerdir.

IE 202 İş Etüdü ve Ergonomi (3 2 4) (AKTS: 7)
Bu ders, İş Etüdü ve Ergonominin temellerini öğretmek amacı ile tasarlanmıştır. Ders içerisinde kapsanan konular: giriş, problem çözme araçları, operasyon analizi, elle yapılan işlerin tasarımı, zaman etüdü, standart veri ve formüller, iş örneklemi, önceden belirlenmiş zaman sistemleri, iş analizi, iş değerlendirmesi ve tazmini, tasarım, iş ortamı tasarımı, bilişsel iş tasarımı.

IE 218 Endüstri Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3 2 4) (AKTS: 7)
Bu ders endüstri mühendisliği aktivitelerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar temelli uygulamaların geliştirilmesinde yeterli bir arka plan sağlayabilmek için tasarlanmıştır. Derste kapsanan konular Excel VBA programlama Excel uygulamalarının temelleridir. Temel veri yapıları, hazır tanımlı fonksiyonlar, programlamanın temelleri, algoritmik düşüncenin tanıtılması, akış şemalarının temelleri, hata ayıklama ve izleme, koşullamaların ve döngü yapılarının gözden geçirilmesi, ileri döngü yapıları, diziler ve uygulamaları ve temel algoritma geliştirilmesi, temel dosya işlemleri, dosya kullanarak girdi/çıktı, fonksiyonlara giriş, subroutine ve özyineleme, Kullanıcı arayüzü tasarımı, matris operasyonları ve matrisin tersinin alınma hesaplamaları, liste işleme: sıralıya karşı bağlı listeler.

IE 227 Olasılığa Giriş (3 2 4) (AKTS: 6)
Temel olasılık kavramları, sayma teknikleri, koşullu olasılık ve bağımsızlık, rassal değişken kavramı, rassal değişkenlerin türleri ve olasılık dağılımları, özel olasılık dağılımları (ayrık ve sürekli), birleşik dağılımlar, beklenen değer, varyans, koşullu beklenen değer ve varyans, rassal değişkenlerin fonksiyonları ve bunların dağılımları, örneklem ortalamalarının ve toplamlarının örneklem dağılımları.

IE 228 Mühendislik İstatistiği (3 2 4) (AKTS: 6)
İstatistiğe giriş, veri ve veri kaynakları, betimsel istatistik, rassal değişkenlerle ilgili tekrar, binom dağılımı, normal dağılım ve merkezi limit teoremi, nokta tahmin, örneklem dağılımları, aralık tahmini, örneklem büyüklüğü belirleme, kestirim güvenlik ve hoşgörü aralığı, bir, iki ve daha çok anakitle parametresi için hipotez testleri, hipotez testi için örneklem büyüklüğü, kategorik veriler için bağımsızlık testi, ki-kare uyumluluk testi, tek değişkenli doğrusal regresyon, çok değişkenli doğrusal regresyon.

IE 232 Yöneylem Araştırması I - Modelleme (3 2 4) (AKTS: 6)
Müfredatımızda yer alan üç Yöneylem Araştırması dersi serisinin birincisidir. Vurgu, çözüm tekniklerinden ziyade, belirlenimci matematiksel modellerin formülasyonu üzerinedir. Yöneylem Araştırması ve modellemeye genel bir bakış, matematiksel modellerin sınıfları ve örnekleri; doğrusal, tam sayılı, karışık tam sayılı ve ağ modellerinin formülasyonları kapsanan konulardır.

IE 241 Mühendislikte Maliyet Analizi (3 0 3) (AKTS: 5)
Muhasebe sistemlerine giriş; finansal muhasebenin temelleri; mali tabloların hazırlanması ve analizi; envanter değerlendirme ve amortisman metotları; maliyet terimleri ve sınıflandırılması; maliyet-hacim-kar analizi; bütçeleme; varyans analizi; ortak maliyetlerin ve müşterek maliyetlerin dağıtımı; maliyet sistemleri ve imalat ve hizmet sektörlerindeki uygulamaları; fiyatlandırma kararları ve maliyet yönetimi.

IE 300 Yaz Stajı II (0 0 0) (AKTS: 6)
Bu ders ile öğrencilerin en az dört hafta (20 işgünü) bir staj süresini bir imalat veya servis kuruluşunda geçirmeleri gerekmektedir. Stajları süresince öğrenciler bir imalat veya servis sistemini derinlemesine gözlemleme fırsatı bulacaklardır. Öğrenciler bir takım analizler de yapacak ve imalat sürecinin değişik yönlerini değerlendirmekle birlikte kuruluşa ait bir endüstri mühendisliği probleminin teşhis, tanımlama, modelleme ve çözümlenmesi üzerinde çalışacaklardır.

IE 302 Tesis Tasarımı ve Yer Seçimi (3 2 4) (AKTS: 6)
Tesis planlamasına giriş; Tesis yer seçimi probleminin tanımlanması; Temel ayrık ve sürekli yer seçimi modelleri ve bilinen çözüm teknikleri; İleri yer seçimi modelleri ve yer seçimi-bölüştürme modelleri; Tesis tasarımına giriş; Pazar analizi, talep tahmini ve kapasite belirlemesi; Ürün, işlem ve çizelge tasarımına bağlı gereksinimlerin belirlenmesi; Akış, alan ve ilişki planlaması: bölümlendirme; Kişisel gereksinimler; Malzeme taşıma sistem tasarımı ve depolama operasyonlarına giriş; Tesis yerleşimine giriş; Yerleşim eniyileme teknikleri; Bilgisayarlı yerleşim tekniklerinin karşılaştırılması; Tesis sistemleri; Tesis tasarımı projesi: hazırlık, sunum, uygulama ve sürdürülmesi.

IE 326 Kalite Mühendisliği (3 2 4) (AKTS: 6)
Temel istatistik kavramlarının tekrarı; Kaliteye giriş ve DMAIC süreci; Kontrol grafiklerine giriş; Öznitelikler için kontrol grafikleri; Değişkenler için kontrol grafikleri; Kalitenin iyileştirilmesinde çizgesel yöntemler; Süreç kontrol teknikleri; Spesifikasyon sınırları; Süreç yeterlilik analizi; Tolerans ve ilgili teknikler; Özniteliklerle ve değişkenlerle kabul muayenesi; Kalite kontrolünde deney tasarımı uygulamaları; 2k etkensel tasarım; İki seviye kısmi etkensel tasarım; Kalite yönetim sistemlerine genel bir bakış.

IE 327 Sistem Benzetimi (3 2 4) (AKTS: 6)
Giriş, benzetim tipleri, ayrık olay benzetim kavramları ve örnekleri, olay çizelgeleme/zaman ilerletme algoritmaları, el benzetimi, rastgele sayı üretimi, rastgele değişken üretimi, girdi modellemesi, benzetim modellerinin doğrulama ve geçerlemesi, tek model için çıktı analizi, alternatif sistem tasarımlarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması, yazılım paket programı ile benzetim modeli geliştirme ve analizi.

IE 333 Yöneylem Araştırması II - Betimsel Problemler (3 2 4) (AKTS: 6)
Müfredatımızda yer alan üç Yöneylem Araştırması dersi serisinin ikincisidir. Vurgu, belirlenimci Yöneylem Araştırması problemlerinin çözüm yöntemleri ve çözümlerin yorumlanması üzerinedir. Doğrusal programlama, simpleks yöntemleri, eşterslik, optimal sonrasını analizi, ağ modelleri, tam sayılı programlama, dinamik programlama ve doğrusal olmayan programlama kapsanan konulardır.

IE 334 Yöneylem Araştırması III - Stokastik Problemler (3 2 4) (AKTS: 7)
Giriş; temel olasılık kavramlarının ve rassal değişkenlerin özelliklerinin gözden geçirilmesi; belirsizlik altında karar vermenin temelleri; kesikli zamanlı Markov zincirleri; üstel dağılım ve Poisson süreci; kuyruk teorisi; olasılıklı envanter modelleri, olasılıklı dinamik programlama.

IE 341 Mühendislik İktisatı Analizi (3 0 3) (AKTS: 5)
Mühendislik ekonomisinin temelleri; mühendislik ekonomisi faktörleri; nominal ve etkin faiz oranları; şimdiki değer ve gelecek değer analizi; eşit ödemeler analizi; getiri oranı analizi; fayda/maliyet analizi ve kamu sektörü projeleri; proje finansmanı; değiştirme ve tutma kararları; bağımsız projeler; başabaş noktası analizi, enflasyon etkisi.

IE 364 Üretim Bilgi Sistemleri (2 2 3) (AKTS: 6)
Bilgi sistemleri ve EM bakış açısı; Küresel e-iş ve işbirliği; Organizasyon ve iş uygunluğu; Bilgi teknolojileri altyapısı; Bilgi teknolojileri; Telekomünikasyon ve internet; Güvenlik ve kontrol; Kurumsal uygulamalar ve entegrasyon; İş süreçlerini yeniden tasarlama; E-ticaret: dijital pazarlar, dijital ürünler; Bilgi yönetimi; Karar verme; Bilgi sistemlerinin inşası; Bilgi sistemleri projelerinin yönetilmesi.

IE 365 İmalat ve Hizmet Sistemleri Planlaması I (3 2 4) (AKTS: 6)
İmalat ve hizmet sistemlerindeki planlama konularına giriş mahiyetinde tasarlanmış iki ardışık dersten birincisidir. İlk derste kapsanan konular imalat ve hizmet sistemleri, uzun vadeli planlama, talep tahmini, toplaşık planlama, deterministik ve bağımsız talepli stok yönetimi, dinamik öbek büyüklüğü hesaplama, tedarik zinciri yönetimi, ve dağıtım planlama ve çizelgeleme.

IE 366 İmalat ve Hizmet Sistemleri Planlaması II (3 2 4) (AKTS: 6)
İmalat ve hizmet sistemlerindeki planlama konularına giriş mahiyetinde tasarlanmış iki ardışık dersten ikincisidir. İkinci derste kapsanan konular rassal ve bağımsız talepli stok yönetimi, master plan çizelgeleme, kapasite gereksinim planlaması, itme esaslı üretim sistemleri (MRP, MRP II), üretim aktivite kontrol (farklı üretim sistem örnekleri için çizelgeleme, öncelik kuralları), proje yönetimi, çekme esaslı üretim sistemleri (tam zamanlı üretim ve kanban).

IE 407 Sistem Analizi (1 4 3) (AKTS: 7)
Bu ders, diğer derslerde ele alınan Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği teknikleri ve metodolojilerinin proje bazlı bir sentezidir. Bu klasik anlamda bir ders değildir. Projeler, karmaşık sistemlerin tasarımı ile ilgilidir ve talep, kaynak, kapasite, konum, bilgisayar entegrasyonu ve bilgi ihtiyaçlarına dayalı olarak imalat ve hizmet sistemlerinin modellenmesi ve analizini içerebilir. IE 407, söz konusu olan belirli bir sistemin anlaşılması ve tanımlanması ile problemin açıklanmasına adanmıştır.

IE 408 Sistem tasarımı ve Uygulaması (1 4 3) (AKTS: 8)
Bu ders, diğer derslerde ele alınan Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği teknikleri ve metodolojilerinin proje bazlı bir sentezidir. Bu klasik anlamda bir ders değildir. Projeler, karmaşık sistemlerin tasarımı ile ilgilidir ve talep, kaynak, kapasite, konum, bilgisayar entegrasyonu ve bilgi ihtiyaçlarına dayalı olarak imalat ve hizmet sistemlerinin modellenmesi ve analizini içerebilir. IE 408, IE 407 dersinde ele alınan problem için çözüm yöntemleri ve karar destek sisteminin oluşturulması ile önerilen çözümün uygulanmasına adanmıştır.

IE 446 Proje Mühendisliği Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 4) (2020-2021 Akademik Yılı ve Sonrasında Üniversitemize Kayıt Yaptırmış Öğrenciler için Zorunlu Ders)
Stratejik hedeflere ulaşmada başlıca araç haline geldikçe organizasyondaki projelerin rolü giderek önem kazanmaktadır. Bu modül proje yönetimine bütünleyici bir görünüm sağlamaktadır. Bu derste proje seçimi, proje organizasyonu, bütçe ve maliyet tahmini, ilerleme ve performans ölçümü ve değerlendirmesi, proje denetlemesi. Ayrıca CPM ve PERT gibi proje planlama ve kontrol teknikleri kapsanmaktadır. Proje yönetimi konularından sonra, etkinlik sürelerinin kesinlik ve belirsizlik durumlarıyla değerlendirildiği CPM ve PERT modellerinin genel olarak ele alınması gibi proje planlama ve kontrol sorunları; proje indirgenmesi ve PERT/maliyet analizleri; GANTT tabloları, kaynak dengeleme kararları; projelerin kontrol, revizyon ve gerçeklenmesi, bilgisayar uygulamaları anlatılmaktadır.

IE 464 Mühendisler için Hukuk (3 0 3) (AKTS: 4)
Derste ticaret hukuku ve iş hukuku konuları ağırlıklı olarak verilecek, ayrıca temel hukuk terimleri, borçlar hukuku ve icra-iflas hukuku konuları anlatılacaktır.

IE 499 Endüstri Mühendisliği Uygulamaları Semineri (2 0 2) (AKTS: 3)
Ders boyunca EM öğrencilerine iş atmosferi ile akademik ve çeşitli imalat ve servis sistemlerindeki iş fırsatlarını tanıtmak amacı ile, endüstri mühendisliğinin güncel uygulamalarındaki ilgilerine göre davetli konuşmacılarca seminerler verilecektir.