×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Lisans

Zorunlu Lisans Derslerinin Tanımları

IE 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş (2 0 2) (AKTS: 3)
Bu ders mühendislik mesleği ve endüstri mühendisliği müfredatıyla bağlantılı olarak endüstri mühendisliği kavramlarına genel bir bakış geliştirmek için tasarlanmıştır.

IE 117 Endüstri Mühendisliğinde Sayısal Programlama Araçları (2 2 3) (AKTS: 5)
C# ve MATLAB bilgisayar programlama dillerinin temel kavramlarını endüstri mühendisliği kavramları ile ilişkilendirerek içeren bir dönemlik bir derstir. Adım adım arıtım yöntemi kullanarak algoritma geliştirmek. Yapılandırılmış programlama ile ilgili temel kavramlar. Veri tipleri ve değişken tanımları. Temel kontrol yapıları. Koşul ve döngü komutları. Fonksiyon kavramı. Diziler ve list. Dosya girdi/çıktı yapısı.

IE 200 Staj I (0 0 0) (AKTS: 5)
Bu derste öğrencilerin bir üretim organizasyonunda en az dört hafta (20 iş günü) bir staj süresi geçirmeleri gerekmektedir. Stajları sırasında bir üretim sistemini derinlemesine gözlemleme fırsatına sahip olacaklar. Öğrenciler ayrıca bazı analizler yapacak ve üretim sürecinin çeşitli yönleri hakkında bir tartışma yürüteceklerdir.

IE 202 İş Etüdü ve Ergonomi (3 2 4) (AKTS: 7)
Bu ders, İş Etüdü ve Ergonominin temellerini öğretmek amacı ile tasarlanmıştır. Ders içerisinde kapsanan konular: giriş, problem çözme araçları, operasyon analizi, elle yapılan işlerin tasarımı, zaman etüdü, standart veri ve formüller, iş örneklemi, önceden belirlenmiş zaman sistemleri, iş analizi, iş değerlendirmesi ve tazmini, tasarım, iş ortamı tasarımı, bilişsel iş tasarımı.

IE 218 Endüstri Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3 2 4) (AKTS: 7)
Bu ders, EM faaliyetlerinde gerekli olan bilgisayar tabanlı uygulamaları geliştirmek için gerekli bir arka planı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Başlangıçta, Form Application ile C# programlama dili, nesne yönelimli programlamanın temelleri öğretilerek ele alınır. Daha sonra DBMS, SQL dili kullanılarak kapsanır. SQL komutlarının C#'a nasıl gömüleceği öğretilir. Son olarak Excel VBA programlama dili öğretilir.

IE 227 Olasılığa Giriş (3 2 4) (AKTS: 6)
Temel olasılık kavramları, sayma teknikleri, koşullu olasılık ve bağımsızlık, rassal değişken kavramı, rassal değişkenlerin türleri ve olasılık dağılımları, özel olasılık dağılımları (ayrık ve sürekli), birleşik dağılımlar, beklenen değer, varyans, koşullu beklenen değer ve varyans, rassal değişkenlerin fonksiyonları ve bunların dağılımları, örneklem ortalamalarının ve toplamlarının örneklem dağılımları.

IE 228 Mühendislik İstatistiği (3 2 4) (AKTS: 6)
İstatistiğe giriş, veri ve veri kaynakları, tanımlayıcı istatistik, rassal değişkenlerin gözden geçirilmesi, binom, normal dağılımlar ve merkezi limit teoremi, nokta tahmini, örnekleme dağılımları, aralık tahmini, numune boyutu belirleme, tahmin ve tolerans aralığı, tekli için hipotez testi, iki ve daha fazla anakütle parametresi, hipotez testi için örneklem büyüklüğü belirleme, kategorik veriler için bağımsızlık testi, ki-kare uyum iyiliği testi, basit lineer regresyon, çoklu lineer regresyon.

IE 232 Yöneylem Araştırması I - Modelleme (3 2 4) (AKTS: 6)
Müfredatımızda yer alan üç Yöneylem Araştırması dersi serisinin birincisidir. Vurgu, çözüm tekniklerinden ziyade, belirlenimci matematiksel modellerin formülasyonu üzerinedir. Yöneylem Araştırması ve modellemeye genel bir bakış, matematiksel modellerin sınıfları ve örnekleri; doğrusal, tam sayılı, karışık tam sayılı ve ağ modellerinin formülasyonları kapsanan konulardır.

IE 241 Mühendislikte Maliyet Analizi (3 0 3) (AKTS: 5)
Muhasebe sistemlerine giriş; finansal muhasebenin temelleri; mali tabloların hazırlanması ve analizi; envanter değerlendirme ve amortisman metotları; maliyet terimleri ve sınıflandırılması; maliyet-hacim-kar analizi; bütçeleme; varyans analizi; ortak maliyetlerin ve müşterek maliyetlerin dağıtımı; maliyet sistemleri ve imalat ve hizmet sektörlerindeki uygulamaları; fiyatlandırma kararları ve maliyet yönetimi.

IE 300 Staj II (0 0 0) (AKTS: 6)
Bu derste öğrencilerin bir üretim veya hizmet organizasyonunda en az dört hafta (20 iş günü) bir staj süresi geçirmeleri gerekmektedir. Stajları sırasında bir üretim veya hizmet sistemini kapsamlı bir şekilde gözlemleme fırsatına sahip olacaklar. Öğrenciler ayrıca bazı analizler yapacak ve organizasyonun Endüstri Mühendisliği probleminin tanımlanması, tanımlanması, modellenmesi ve çözümü ile birlikte sürecin çeşitli yönleri hakkında bir çalışma yürüteceklerdir.

IE 302 Tesis Tasarımı ve Yer Seçimi (3 2 4) (AKTS: 6)
Tesis planlamasına giriş; Tesis yer seçimi probleminin tanımlanması; Temel ayrık ve sürekli yer seçimi modelleri ve bilinen çözüm teknikleri; İleri yer seçimi modelleri ve yer seçimi-bölüştürme modelleri; Tesis tasarımına giriş; Pazar analizi, talep tahmini ve kapasite belirlemesi; Ürün, işlem ve çizelge tasarımına bağlı gereksinimlerin belirlenmesi; Akış, alan ve ilişki planlaması: bölümlendirme; Kişisel gereksinimler; Malzeme taşıma sistem tasarımı ve depolama operasyonlarına giriş; Tesis yerleşimine giriş; Yerleşim eniyileme teknikleri; Bilgisayarlı yerleşim tekniklerinin karşılaştırılması; Tesis sistemleri; Tesis tasarımı projesi: hazırlık, sunum, uygulama ve sürdürülmesi.

IE 326 Kalite Mühendisliği (3 2 4) (AKTS: 6)
Kalite ve kalite iyileştirmeye giriş; DMAIC süreci; Temel istatistik kavramlarının tekrarı; Değer Akış Haritası ve kalite iyileştirmesi için diğer görsel araçlar; İstatistiksel Süreç Kontrolü yöntemleri ve teknikleri; Değişkenler için kontrol grafikleri; Öznitelikler için kontrol grafikleri; Süreç yeterlilik analizi; Özniteliklerle ve değişkenlerle kabul muayenesi; Deney tasarımı; 2k etkensel tasarım; İki seviye kısmi etkensel tasarım; Kalite yönetim sistemleri ve mühendislik standartları.

IE 327 Sistem Benzetimi (3 2 4) (AKTS: 6)
Giriş, benzetim tipleri, ayrık olay benzetim kavramları ve örnekleri, olay çizelgeleme/zaman ilerletme algoritmaları, el benzetimi, rastgele sayı üretimi, rastgele değişken üretimi, girdi modellemesi, benzetim modellerinin doğrulama ve geçerlemesi, tek model için çıktı analizi, alternatif sistem tasarımlarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması, yazılım paket programı ile benzetim modeli geliştirme ve analizi.

IE 333 Yöneylem Araştırması II - Gerekirci Problemler (3 2 4) (AKTS: 6)
Programımızdaki üç yöneylem araştırması dersinin ikincisidir. Derste temel olarak gerekirci yöneylem araştırması problemlerinin çözüm yöntemleri ve çözümün yorumlanması üzerinde durulmaktadır. İncelenen konular; doğrusal programlama, simpleks algoritması, dualite, sonsal optimalite analizi, ağ modelleri, tamsayılı programlama, dinamik programlama ve doğrusal olmayan programlama.

IE 334 Yöneylem Araştırması III - Stokastik Problemler (3 2 4) (AKTS: 7)
Temel olasılık kavramlarının gözden geçirilmesi; rassal değişkenler ve rassal değişkenlerin özelliklerinin gözden geçirilmesi; belirsizlik altında karar verme; Markov zincirleri; üstel dağılım ve Poisson süreci; temel kuyruk modelleri; temel olasılıksal envanter modelleri.

IE 341 Mühendislik İktisatı Analizi (3 0 3) (AKTS: 5)
Mühendislik Ekonomisinin Temelleri; Zaman ve Faiz Parayı Nasıl Etkiler; Faktör Notasyonu ve Nakit Akış Şemaları; Değişen Nakit Akışları ve Gradyanlar; Nominal ve Efektif Faiz Oranları; Mevcut Değer Analizi; Yıllık Değer Analizi; Getiri Oranı Analizi: Tek Alternatif; Getiri Oranı Analizi: Çoklu Alternatifler; Fayda/Maliyet Analizi ve Kamu Sektörü Ekonomisi; Proje finansmanı; Değiştirme ve Elde Tutma Kararları; Başabaş ve Geri Ödeme Analizi; Enflasyonun Etkileri.

IE 364 Üretim Bilgi Sistemleri (2 2 3) (AKTS: 6)
Bilgi sistemleri; Küresel E-iş ve İşbirliği; Kararlar ve Süreçler; Bilgi Teknolojisi Altyapısı; Veritabanlarının Tasarımı: Diyagramlar ve Akış Şemaları; İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı; Kurumsal Uygulamalar; ERP yazılım uygulaması için İş Analizi; Ağlar ve Telekomünikasyon, Endüstri 4.0; Etik ve Bilgi Güvenliği: ISO Standartları; Bilgi Yönetimi, Büyük Veri ve Yapay Zeka; E-ticaret, Dijital Piyasalar, Dijital Ürünler; Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü; BT Projeleri ve Değişim Yönetimi.

IE 365 İmalat ve Hizmet Sistemleri Planlaması I (3 2 4) (AKTS: 6)
İmalat ve hizmet sistemlerindeki planlama konularına giriş mahiyetinde tasarlanmış iki ardışık dersten birincisidir. İlk derste kapsanan konular imalat ve hizmet sistemleri, uzun vadeli planlama, talep tahmini, toplaşık planlama, deterministik ve bağımsız talepli stok yönetimi, dinamik öbek büyüklüğü hesaplama, tedarik zinciri yönetimi, ve dağıtım planlama ve çizelgeleme.

IE 366 İmalat ve Hizmet Sistemleri Planlaması II (3 2 4) (AKTS: 6)
İmalat ve hizmet sistemlerindeki planlama konularına giriş mahiyetinde tasarlanmış iki ardışık dersten ikincisidir. İkinci derste kapsanan konular rassal ve bağımsız talepli stok yönetimi, master plan çizelgeleme, kapasite gereksinim planlaması, itme esaslı üretim sistemleri (MRP, MRP II), üretim aktivite kontrol (farklı üretim sistem örnekleri için çizelgeleme, öncelik kuralları), proje yönetimi, çekme esaslı üretim sistemleri (tam zamanlı üretim ve kanban).

IE 407 Sistem Analizi (1 4 3) (AKTS: 7)
Bu ders, diğer derslerde ele alınan Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği teknikleri ve metodolojilerinin proje bazlı bir sentezidir. Bu klasik anlamda bir ders değildir. Projeler, karmaşık sistemlerin tasarımı ile ilgilidir ve talep, kaynak, kapasite, konum, bilgisayar entegrasyonu ve bilgi ihtiyaçlarına dayalı olarak imalat ve hizmet sistemlerinin modellenmesi ve analizini içerebilir. IE 407, söz konusu olan belirli bir sistemin anlaşılması ve tanımlanması ile problemin açıklanmasına adanmıştır.

IE 408 Sistem Tasarımı ve Uygulaması (1 4 3) (AKTS: 8)
Bu ders, diğer derslerde ele alınan Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği teknikleri ve metodolojilerinin proje bazlı bir sentezidir. Bu klasik anlamda bir ders değildir. Projeler, karmaşık sistemlerin tasarımı ile ilgilidir ve talep, kaynak, kapasite, konum, bilgisayar entegrasyonu ve bilgi ihtiyaçlarına dayalı olarak imalat ve hizmet sistemlerinin modellenmesi ve analizini içerebilir. IE 408, IE 407 dersinde ele alınan problem için çözüm yöntemleri ve karar destek sisteminin oluşturulması ile önerilen çözümün uygulanmasına adanmıştır.

IE 446 Proje Mühendisliği Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 4)
(2020-2021 Akademik Yılı ve Sonrasında Üniversitemize Kayıt Yaptırmış Öğrenciler için Zorunlu Ders)
Derste, organizasyonun stratejisi, yapısı ve kültürü ele alınır ve proje seçimi tartışılır. Proje maliyetinin ve süresinin tahmin edilmesi kapsanmaktadır. Proje ağı, CPM ve PERT yöntemleri kullanılarak analiz edilir. Proje süresinin kısaltılması, risklerin yönetilmesi, proje izleme ve kontrolü, proje ekiplerinin yönetilmesi ve proje kapanışı konuları ele alınmaktadır. MS Project kullanılarak bir proje yapılır.

IE 464 Mühendisler için Hukuk (3 0 3) (AKTS: 4)
Derste ticaret hukuku ve iş hukuku konuları ağırlıklı olarak verilecek, ayrıca temel hukuk terimleri, borçlar hukuku ve icra-iflas hukuku konuları anlatılacaktır.

IE 499 Endüstri Mühendisliği Uygulamaları Seminerleri (2 0 2) (AKTS: 3)
Ders boyunca EM öğrencilerine iş atmosferi ile akademik ve çeşitli imalat ve servis sistemlerindeki iş fırsatlarını tanıtmak amacı ile, endüstri mühendisliğinin güncel uygulamalarındaki ilgilerine göre davetli konuşmacılarca seminerler verilecektir.